Dotyczące najmu lokali użytkowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące najmu lokali użytkowych

V ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 6 położonego przy ul. Opolskiej 46B w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2021-02-18

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza
V przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy nr 6 znajdujący się na parterze budynku położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 46B, o ogólnej powierzchni użytkowej 45,36m2 w tym pomieszczenie socjalne o pow. 3,11m2, wc o pow. 5,69m2 i korytarz o pow. 4,20m2.
Budynek, w którym znajduje się lokal, ogrzewany jest wyłącznie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, pompami ciepła, które współpracują z instalacjami wentylacji, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej. Lokal jest opomiarowany, co umożliwia indywidualne rozliczenie zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła.
Charakter prowadzonej działalności w lokalu powinien nawiązywać do funkcji pływalni „STRZELEC” zapewniającej rozwój fizyczny, czyli rekreacji, sportu oraz poprawę stanu zdrowia i urody. Najem lokalu nastąpi w istniejącym stanie technicznym.
Z osobą wyłonioną w drodze przetargu, jako Najemcą przedmiotowej nieruchomości, zostanie zawarta stosowna umowa najmu na czas oznaczony – tj. 20 lat. Wydanie nieruchomości dla Najemcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi 15zł + 23% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2021r. o godz. 11.00 w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich (sala, II piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 800zł, najpóźniej do dnia 5.03.2021r. przelewem na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich: Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego nr 6 przy ul. Opolskiej 46B”.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto GZMK.

Lokal będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu w siedzibie GZMK lub telefonicznie tel. 77- 461-99-10. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem umowy najmu oraz regulaminem przeprowadzenia przetargów, które dostępne są w siedzibie GZMK w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 1.Najemca lokalu zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczony na poczet przyszłego czynszu najmu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz GZMK w Strzelcach Op. w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 (tel. 77- 461-99-09 lub mail: k.zielinska@gzmk.strzelceopolskie.pl).

 

Liczba odwiedzin: 62486