BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych polożonych w Strzelcach Op. w rejonie Nowej Wsi

Data publikacji: 2021-03-17

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek gminnych położonych w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Lp

Nr działki

z mapy

powierzchnia

Nr jednostki

rejestrowej

użytek

Cena

wywoławcza

Wadium
1

5182/1

z mapy 1

0,1000ha

G. 3117

RIVb

RV

100.000 zł. 10.000 zł.
2

5182/2

z mapy 1

0,1000ha

G. 3117

RV

100.000 zł. 10.000 zł.
3

5182/3

z mapy 1

0,1000ha

G. 3117

RV

100.000 zł. 10.000 zł.
4

5182/4

z mapy 1

0,1000ha

 

G. 3117

RV

100.000 zł. 10.000 zł.
5

5182/5

z mapy 1

0,0961ha

G. 3117

RV

95.000 zł. 9.500 zł.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00015200/8. Wymienione działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a ich sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania.

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie Nowej Wsi” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op. Nr XXXI/280/05 z dnia 26 stycznia 2005r. wyznaczone do sprzedaży działki położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem        MN 22, a przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przedmiotowe działki są nieogrodzone, posiadają kształt regularny oraz dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej jak również zapewniony mają dostęp do nieurządzonej drogi publicznej stanowiącej działki nr 69/7 i nr 68/2.
Z dniem 24.02.2021r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Przetarg odbędzie się dnia 22.04.2021r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 16.04.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto. Na dokumencie wpłaty wadium należy wpisać numer działki, której wpłata dotyczy.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Działki zostaną udostępnione do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie tel. 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2021-03-17 15:39 Świenty Radosław 152.55KB
{format} Mapa - Nowa Wieś
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2021-03-17 15:39 Świenty Radosław 243.25KB
Liczba odwiedzin: 161978