BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Miodowej

Data publikacji: 2021-06-28

Ważne do:


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Miodowej, stanowiącej działki nr 317/41 i nr 317/60 z mapy 2 o łącznej pow. 0,0602ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00058046/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada oznaczenie użytku Bp.
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr V/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. oraz obowiązującą od dnia 12 stycznia 2018r. zmianą tego planu przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op. Nr XL/323/2017, nieruchomość stanowiąca działki nr 317/41 i nr 317/60 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku plany symbolem MN2, przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz z zabudową towarzyszącą, tj. budynkami gospodarczymi i garażami.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej i gazowej oraz dostęp do drogi publicznej ul. Miodowej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000zł. netto ( +23% VAT).

Przetarg odbędzie się 29.07.2021r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000zł. do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 23.07.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 ( 774619907/08 )

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

Liczba odwiedzin: 163428