BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej połozonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26.

Data publikacji: 2022-06-14

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, obejmującej działkę nr 1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha zabudowaną budynkiem byłego przedszkola o powierzchni całkowitej 533m² oraz niezabudowane działki nr 1148/1 z mapy 6 o pow. 0,0846ha i nr 1148/2 z mapy 6 o pow. 0,0269ha.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Na działce nr 1149 znajduje się obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków jako WILLA - nr karty 57/1320, objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu. Wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w strefie „B”- ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów zabytkowych.
Dla działek nr 1149 i nr 1148/2 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr Kw OP1S/00054179/6, natomiast dla działki nr 1148/1 prowadzona jest księga wieczysta nr Kw OP1S/00040801/5.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i drogi publicznej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie technicznym budynku.
Przez działki przebiegają sieci:
1) ciepłownicza 2xDn150 o długości 40m oraz przyłącze ciepłownicze 2xDn65 o długości 23m, (działka nr 1149),
2) wodna (działka nr 1148/1),
które nie stanowią części składowych nieruchomości zgodnie z art. 49 Kc.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 1149 posiada oznaczenie użytku Bi i Bz, a działki nr 1148/1 i nr 1148/2 posiadają oznaczenie użytku Bz.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem UO1.
Podstawowym przeznaczeniem dla tego terenu są usługi oświaty, sportu i rekreacji, szkoła i przedszkola, natomiast równorzędne przeznaczenie to: usługi nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 29a ust.8 i art. 43 ust.1 pkt.10) lit b) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi z obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 23%.
Z dniem 7.06.2022r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

         

 mapa_-_pilsudskiego.png (1404×629)

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 1 września 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 120.000 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do dnia 26.08.2022r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.

Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty powiększonej o należny podatek VAT od niezabudowanych działek, najpóźniej przed umową sprzedaży, sporządzoną w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie778873222.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 778873220/222, e-mail: info@gzmk.eu

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2022-06-14 14:37 Adamiec Renata 217.85KB
Liczba odwiedzin: 246255