BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2

Data publikacji: 2020-04-28

Ważne do:


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2, oznaczonej działką nr 112/1 z mapy 2 o pow. 0,3751ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 258,32m2, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 118/1320 oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi dla niej księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00053020/0.
Posiada ona dostęp do sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz drogi publicznej ul. Centawskiej Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie technicznym zabudowań oraz istniejącym stanie zagospodarowania działki nr 112/1.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 112/1 posiada oznaczenie użytku Bi i S-RV.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położona jest działka nr 112/1 oznaczony jest na rysunku planu symbolem 2U- teren zabudowy usługowej (usługi komercyjne i bytowe).
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT.
Z dniem 8.04.2020r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

  

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł.


Przetarg odbędzie się dnia 8 lipca 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiegow Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 40.000zł. na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 2.07.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej przed umową sprzedaży, sporządzoną w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 0774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

Liczba odwiedzin: 161987