BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 5155/1 położonej w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej

Data publikacji: 2021-06-28

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej, obejmującej działkę nr 5155/1 z mapy 15 o pow. 0,0038ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00028845/5. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 5155/1 posiada oznaczenie użytku Bp.
W obowiązującym od dnia 3.09.2017r. „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną cześć osiedla Piastów Śląskich”, działka nr 5155/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN15-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i drogi publicznej ul. Ogrodowej, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania.
Przedmiotowa działka o pow. 0,0038ha nie może być samodzielnie zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, gdyż jej wielkość i cechy geometryczne uniemożliwiają realizację na niej samodzielnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości stanowiących działki nr 5155/2 i nr 3158/7, dla których działka nr 5155/1 może stanowić poprawę warunków zagospodarowania.
Z dniem 24.05.2021r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.000 zł. (+23% VAT)

Przetarg odbędzie się 30.07.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej).

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
1. wpłacą wadium w wysokości 600 zł do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 23.07.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
2. zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie odpisu księgi wieczystej, w celu potwierdzenia tytułu własności do jednej z działek nr 5155/2 lub nr 3158/7 oraz kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej, oznaczonej działką nr 5155/1” w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2 (parter, biuro podawcze), najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 23.07.2021r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w dniu 29.07.2021r.

Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

 

Liczba odwiedzin: 163419