BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż garażu położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego

Data publikacji: 2021-04-28

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż garażu nr 1 o pow. 13,58m², stanowiącego własność gminy, położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego wraz z udziałem wynoszącym 138/10.000 części działek nr nr 1831/4, 1831/5, 1831/6, 1831/7, 1831/8, 1831/9, 1831/10 i 1831/11 z mapy 8 o łącznej pow. 0,1619 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00033229/9. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie technicznym obiektu, który wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działki nr 1831/5 i 1831/10 posiadają użytek dr, natomiast działki nr nr 1831/4, 1831/6, 1831/7, 1831/8, 1831/9 i 1831/11 posiadają użytek B.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op. nr L/379/2014 z dnia 24.09.2014r. oraz z obowiązującą od dnia 30.11.2018r. zmianą planu przyjętą uchwałą Nr LII/430/2018 z dnia 17.10.2018r. teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolami MU10 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i KDL 6- tereny dróg publicznych klasy lokalnej.
Sprzedawana nieruchomość zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
Na nieruchomości zlokalizowane są sieci: wodna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazowa, co, energetyczna i teletechniczna oraz drogi publicznej ul. Dąbrowskiego.
Zgodnie z §7 pkt. 3 uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Op. Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy, z późniejszymi zmianami garaże położone na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym, mogą być sprzedawane wyłącznie na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w tych budynkach. Zatem przetarg został ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Dąbrowskiego 1 w Strzelcach Op.
Z dniem 20.04.2021r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 31.05.2021r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej ).

Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. wpłata wadium w wysokości 1.600 zł do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 25.05.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
2. zgłoszenie swojego uczestnictwa w przetargu poprzez przedłożenie aktualnego wydruku księgi wieczystej lokalowej, w celu potwierdzenia tytułu własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 1 w Strzelcach Opolskich oraz kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż garażu nr 1 położonego przy ul. Dąbrowskiego 1 w Strzelcach Op.” w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2 , najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 25.05.2021r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w dniu 28.05.2021r.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

 

Liczba odwiedzin: 154153