BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Habryki oznaczonej działką nr 411/6

Data publikacji: 2020-03-23

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki, obejmującej działkę nr 411/6 z mapy 3 o pow. 0,0650ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00041535/6. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 411/6 posiada oznaczenie użytku B, Bz.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 411/6 położona jest na terenie oznaczony na rysunku planu symbolami w części 1MU-zabudowa mieszkalno-usługowa i w części 1Z-zieleń urządzona mająca stanowić zieleńce przyuliczne.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogi publicznej ul. Habryki, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania.
Na działce nr 411/6 ustanowiona została odpłatna i na czas nieoznaczony służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli lub posiadaczy działek nr 412, nr 411/1 i nr 411/3.
Z uwagi na fakt, że służebność ustanowiona została na znacznej części działki nr 411/6, to korzystanie z niej w sposób racjonalny i samodzielny jest niemożliwe. Dlatego przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości stanowiących działki nr 412, nr 411/1 i nr 411/3, gdyż jedynie właściciele tych działek korzystają z tej nieruchomości gminnej.
Z dniem 3.02.2020r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.500zł. (+23% VAT)

Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej).

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
1. wpłacą wadium w wysokości 3.350 zł do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 15.04.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
2. zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie odpisu księgi wieczystej, w celu potwierdzenia tytułu własności do jednej z działek nr 412, nr 411/1 i nr 411/3 oraz kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Habryki, oznaczonej działką nr 411/6” w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2 (I piętro, sekretariat), najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 15.04.2020r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w dniu 21.04.2020r.

Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl

Liczba odwiedzin: 161984