BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 13

Data publikacji: 2023-10-17

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 46,42 m² stanowiącego własność gminy Strzelce Opolskie, położonego na parterze budynku przy ul. Krakowskiej 13 w Strzelcach Opolskich wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,10 m² oraz udziałem wynoszącym 1043/10.000 części działki nr 1897/8 z mapy 8 o pow. 0,0270ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00056112/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie technicznym. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział wynoszący 616/10.000 części w działce nr 1897/7 z mapy 8 o pow. 0,0459ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich księga wieczysta nr OP1S/00040527/0.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich obie działki posiadają oznaczenie użytku B. Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Budynek przy ul. Krakowskiej 13 w Strzelcach Opolskich, w którym znajduje się zbywany lokal mieszkalny został ujęty w gminnej ewidencji zabytków pod nr 142/1320.
Działki nr 1897/7 i nr 1897/8 zgodnie z obowiązującym od dnia 5 listopada 2014r. „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”, przyjętym Uchwałą Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, oraz z obowiązującą od dnia 30 listopada 2018r. zmianą tego planu, przyjętą Uchwałą Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MU7- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
W dziale III księgi wieczystej nr OP1S/00040527/0 figuruje wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z bezpłatną i na czas nieokreślony służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela bądź wieczystego użytkownika działki nr 1897/2 z mapy 8 obrębu Strzelce Opolskie. Natomiast dziale III księgi wieczystej nr OP1S/00056112/3 widnieje wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z bezpłatną i na czas nieokreślony służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela bądź wieczystego użytkownika działki nr 1897/2 z mapy 8 obrębu Strzelce Opolskie. oraz bezpłatna i na czas nieokreślony służebność drogi koniecznej, a to prawo przechodu i przejazdu dla działek nr 1897/4, nr 1897/5 i nr 1897/6 z mapy 8 obrębu Strzelce Opolskie. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z działką pod budynkiem zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż niezabudowanej działki nastąpi z obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 23%. W wymienionym budynku powołana jest wspólnota mieszkaniowa, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.
Z chwilą nabycia lokalu mieszkalnego nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela, w tym obejmujące spłatę kredytu zaciągniętego przez wspólnotę mieszkaniową na remont nieruchomości.
Z dniem 31.05.2023r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: I- 12.07.2023r. II-18.09.2023r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 144.000 zł.

Przetarg odbędzie się 23.11.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 14.400zł na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do dnia 17.11.2023r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.
Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Ustalony w przetargu nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej przed sporządzeniem umowy notarialnej sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zawarcia zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Lokal zostanie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w GZMK w Strzelcach Op. (778873220/222).
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 tel. 778873220/222 e-mail: info@gzmk.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} ogł. l.m.Krakowska 13-6 do bip.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2023-10-17 13:13 Adamiec Renata 113.67KB
Liczba odwiedzin: 258044