BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kadłubie oznaczonej działka nr 1041

Data publikacji: 2020-03-27

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kadłubie oznaczonej działką nr 1041 z mapy 6 o pow. 0,2394ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00057115/1. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przedmiotowa działka posiada oznaczenie użytku ŁIV, ŁV i W-ŁIV. Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2003r. „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub”, działka nr 1041 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZŁ- zieleń łągowa.
Do zbycia przedmiotowej nieruchomości nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Z dniem 27.09.2019r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: I - 14.11.2019r. a II - 3.03.2020r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.000 zł.

Przetarg odbędzie się 5 maja 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 800zł do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 28.04.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

Liczba odwiedzin: 161986