BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości polożonej w Błotnicy Strzeleckiej

Data publikacji: 2019-10-18

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej stanowiącej działkę nr 235/5 z mapy 1 o pow. 0,3911ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00044227/5.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka przeznaczona do sprzedaży posiada oznaczenie użytku RIIIb, RIVb i B.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XV/107/2015 z dnia 25.11.2015r. objęta przetargiem nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU17, a przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi podstawowe, usługi turystyki, usługi rzemiosła i budynki magazynowe - uzupełniające się w dowolnych proporcjach lub występujące samodzielnie. 
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i drogi publicznej ul. Toszeckiej, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania. 
Przez działkę nr 235/5 przebiegają sieci:
1) wodociągowa,
2) telekomunikacyjna, 
które nie stanowią części składowych nieruchomości zgodnie z art. 49 Kc. 
Przedmiotowa działka nie posiada urządzonego zjazdu z drogi krajowej. Natomiast na wniosek Burmistrza Strzelec Opolskich została wydana decyzja nr O.Op.Z-3.4241.39.2017.1.ag z dnia 27.04.2017r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu stanowiąca zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 94 do działki nr 235/5, której termin upływa z dniem 27.04.2020r. Nowonabywca powołując się na wydaną decyzję zobowiązany będzie wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na wykonanie zjazdu.
Z dniem 19.04.2019r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. 
Przetargi nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości były się: I- 24.06.2019r.    II-19.09.2019r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000zł. netto ( +23% VAT).

Przetarg odbędzie się 20.11.2019r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 17.000zł. na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 14.11..2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. 

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu. 
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 ( 774619907/08 )

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

 

 

Liczba odwiedzin: 168579