BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Op. u zbiegu ulic Dabrowskiego i Opolskiej

Data publikacji: 2020-12-16

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego i ul. Opolskiej, obejmującej działkę nr 1765/4 z mapy 8 o pow. 0,0368ha, zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem nieczynnych szaletów miejskich, w 2/3 wysokości posadowionym poniżej poziomu gruntu oraz parkingiem utwardzonym kostką betonową.
Dla działki nr 1765/4 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr Kw OP1S/00015200/8.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie technicznym budynku oraz w istniejącym stanie zagospodarowania.
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się lampa oświetleniowa oraz przebiegają przez nią sieci:
1) ciepłownicza 2xDn 250
2) wodociągowa - wo
3) kanalizacyjna ks 150
4) elektryczna eNNA,
5) gazowa gA100,
które nie stanowią części składowych nieruchomości zgodnie z art. 49 Kc.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Dąbrowskiego i ul. Opolskiej.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 1765/4 posiada oznaczenie użytku Bi.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem U16- teren zabudowy usługowej (przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej, parkingi terenowe i wielopoziomowe podziemne i nadziemne). Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w strefie „A”- ścisłej ochrony konserwatorskiej przestrzennego układu urbanistycznego starego miasta, tożsamej ze strefą „OW”- obserwacji archeologicznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, wyznaczona do sprzedaży nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT, gdyż od pierwszego zasiedlenia do jej sprzedaży upłynął okres dłuższy niż 2 lata.
Z dniem 27.04.2020r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Przetargi nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się: I- 3.09.2020r. II-9.11.2020r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 20.01.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 40.000 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 14.01.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty najpóźniej przed umową sprzedaży, sporządzoną w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 0774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

Liczba odwiedzin: 156641