BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie obejmującej działkę nr 296/1

Data publikacji: 2020-03-27

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza III ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie obejmującej działkę nr 296/1 z mapy 1 o pow. 0,0191ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00068282/2. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 296/1 posiada oznaczenie użytku dr.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Rożniątów, teren na którym położona jest działka nr 296/1 oznaczony jest na rysunku planu symbolem KDW2, a przeznaczony jest pod drogę wewnętrzną. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania.
Wyznaczona do sprzedaży nieruchomość obciążona jest na czas nieokreślony odpłatną służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 297 oraz nieodpłatną służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działek nr 298 i nr 299.
Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 297, nr 298 i nr 299, gdyż jedynie właściciele tych działek korzystają z tej nieruchomości gminnej.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej.
Z dniem 27.09.2019r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: I - 15.11.2019r. a II – 5.03.2020r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.500 zł. (+23% VAT)

Przetarg odbędzie się 6 maja 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.450 zł. do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 12:00 w dniu 28.04.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
W przetargu mogą brać udział osoby, które do godz. 12:00 w dniu 28.04.2020r. w sekretariacie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie odpisu księgi wieczystej, w celu potwierdzenia tytułu własności do działki nr 297, nr 298 lub nr 299 oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w dniu 5.05.2020r.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl

 

Liczba odwiedzin: 163429