BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej

Data publikacji: 2021-06-09

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych położonych w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej,

LP

Nr działki

z mapy 

pow. 

Nr jedn.

rejestr.

Użytek

Cena

wywoławcza

Wadium 

Nr księgi

wieczystej

1

253/1

z mapy 2

0,1435ha 

G.8

RIVa

55.000 zł.

+23% Vat

5.500 zł. OP1S/ 00057753/5
2

253/5

z mapy 2

0,1424ha 

G.8

RIVa

55.000 zł.

+23% Vat

5.500 zł.  OP1S/00057756/6

Zgodnie z obowiązującym od dnia 29 grudnia 2015r. „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka” przyjętym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25.11.2015r. działka nr 253/1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN9, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a działka nr 253/5 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU9, przeznaczonym pod zabudowę mieszkalno-usługową. Wymienione działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a ich sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania. Na części przedmiotowych działek występują fragmenty kamiennego muru. Wyznaczone do sprzedaży działki, posiadają kształt regularny, dostęp do sieci energetycznej, wodnej i drogi publicznej, natomiast ścieki bytowe winne być odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Z dniem 2.11.2020r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbył się I-8.01.2021r. II-1.03.2021r. III-28.04.2021r.

Przetarg odbędzie się dnia 19.07.2021r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).


Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 13.07.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto. Na dokumencie wpłaty wadium należy wpisać numer działki, której wpłata dotyczy.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Działki zostaną udostępnione do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie tel. 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 77 4619907, 77 4619908, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

 

Liczba odwiedzin: 154142