BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich nr 63/2021 z dnia 31 marca 2021r. o sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego działki nr 5155/1 położonej w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej

Data publikacji: 2021-04-12

Ważne do:

ZARZĄDZENIE Nr 63/2021
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Ogrodowej, w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378) art. 27, art. 28 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 40 ust.1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990, z 2021r. poz. 11 i 234) oraz § 2 ust. 1, § 3 pkt. 2 uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/335/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy, Nr XXXI/235/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy oraz Nr LI/421/2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzam, co następuje:§ 1.


Postanawiam przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość gminną położoną w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej, oznaczoną działką nr 5155/1 z mapy 15 o pow. 0,0038ha, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości oznaczonych działkami nr 5155/2 i nr 3158/7, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, a informacja o jego sporządzeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej i na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl. i www.gzmk.strzelceopolskie.pl

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 63/2021
z dnia 31 marca 2021 roku

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Lp

Położenie                       

Nr jedn. rejestr. 

użytek

 

Nr działki

km

pow. w ha    

Cena

nieruchomości

Nr księgi wieczystej
1

Strzelce Op. 

ul. Ogrodowa

G. 1928

Bp

5155/1

km 15

0,0038ha

6.000 zł.

+23% VAT

OP1S/00028845/5


Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości obejmujących działki 5155/2 i nr 3158/7, zgodnie z art. 27, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt.6 oraz art. 40 ust. 1 pkt.2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie § 2 ust. 1, § 3 pkt.2 uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/335/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy oraz Nr XXXI/235/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy oraz Nr LI/421/2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i drogi publicznej ul. Ogrodowej.
W obowiązującym od dnia 3.09.2017r. „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną cześć osiedla Piastów Śląskich”, działka nr 5155/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN15-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz niniejszy zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, a informacja o jego sporządzeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej i na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl. i www.gzmk.strzelceopolskie.pl.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 63-2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2021-04-12 14:44 Adamiec Renata 122.16KB
Liczba odwiedzin: 163418