BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rostrzygnięciu przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 10

Data publikacji: 2023-05-04

Ważne do:

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 21.04.2023r. i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej obejmującej działkę nr 1807 z mapy 8 o pow. 0,0650ha zabudowaną dwoma budynkami niemieszkalnymi o łącznej pow. 386,45m² wraz z murem oraz niezabudowaną działkę nr 1771/8 z mapy 8 o pow. 0,2329ha, został rozstrzygnięty i zakończony 25.04.2023r.
Dla działki nr 1807 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00075498/1, a dla działki nr 1771/8 księga wieczysta nr OP1S/00075500/9. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. działka nr 1807 posiada użytek B, a działka nr 1771/8 posiada użytek RIVa.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, wpłynęła jedna oferta, która została dopuszczona do części niejawnej przetargu.
Nabywcą nieruchomości została Firma ADAMIETZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Braci Prankel 1, za cenę 1 612 000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy złotych 00/100), z czego za nieruchomość zabudowaną 1 066 817,00 zł. i za nieruchomość niezabudowaną 545 183,00 zł. do której zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

 

Liczba odwiedzin: 262509