Referat Kadr - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Kadr

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 40 49 356
e-mail:

Kierownik
Lucyna Chrobak

tel.: (+48) 77 40 49 356
e-mail: 

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników:
  • prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę,
  • przygotowanie i prowadzenie na bieżąco dokumentacji kadrowej,
  • archiwizowanie akt osobowych,
  • przygotowywanie dokumentacji dla pracowników zatrudnionych i byłych pracowników w celu naliczania kapitału początkowego w części dotyczącej spraw kadrowych,
  • realizacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, m.in. poprzez ustalanie prawa do dodatków stażowych i nagród jubileuszowych, ustalanie prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia, sporządzanie rocznego planu urlopów wypoczynkowych,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy, m.in. w zakresie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i wychowawczych, wyjść służbowych i prywatnych pracowników, wyjazdów służbowych, zwolnień lekarskich,
  • prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną opieką lekarską pracowników, kierowanie na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
  • sporządzanie i przekazywanie wniosków o emerytury, renty pracowników Urzędu i kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Gminy,
 2. prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. planowanie i zarządzanie funduszem płac:
  • przygotowywanie założeń i rocznych projektów funduszu płac,
  • monitorowanie dysponowania funduszem płac,
  • sporządzanie analiz i sprawozdań dla potrzeb pracodawcy,
 4. realizacja i obsługa założeń polityki kadrowo - płacowej pracodawcy:
  • opracowanie Regulaminu Pracy,
  • analiza zatrudnienia i planowanie zatrudnienia,
  • sporządzanie sprawozdań analiz zatrudnienia, wynagradzania oraz realizacji funduszu płac,
 5. nabór i zatrudnianie pracowników:
  • przygotowywanie procedur rekrutacji i awansowania pracowników,
  • obsługa naboru pracowników,
  • organizacja konkursów na stanowiska kierownicze w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,
 6. prowadzenie dokumentacji z zakresu studiów uzupełniających, wyższych, podyplomowych,
 7. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
 8. organizacja praktyk studenckich i uczniowskich oraz stażów dla absolwentów,
 9. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 10. kontrola dyscypliny pracy pracowników Urzędu,
 11. planowanie wydatków na szkolenia i analiza ich realizacji,
 12. zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o dokonywane analizy kadrowe,
 13. sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS w zakresie prowadzonych spraw,
 14. wykonywanie czynności związanych z wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem składania przez Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza oświadczeń majątkowych,
 15. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 16. prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp i p.poż.,
 17. bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 18. sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 19. współudział w opracowywaniu planów modernizacji budynku Urzędu i innych obiektów gminnych oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zmierzających do poprawy stanu bhp,
 20. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych rozwiązaniach technicznych,
 21. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 22. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 23. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 24. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp,
 25. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się wykonywaną pracą,
 26. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 27. przeprowadzanie kontroli stanu bhp w budynku Urzędu i innych obiektach gminnych, przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów bhp przez pracowników Urzędu, zarówno podczas pracy wykonywanej w Urzędzie jak i poza nim,
 28. występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp,
 29. udział w przekazywaniu do użytkowania nowych lub przebudowywanych obiektów oraz innych urządzeń mających wpływ na bhp pracowników,
 30. współudział w opracowywaniu aktów normatywnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań kierownikom komórek organizacyjnych i innych osób kierujących pracą pracowników z zakresu bhp,
 31. współpraca z właściwymi organami i instytucjami w zakresie badań i pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników przed nimi,
 32. wnioskowanie do Burmistrza o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zagrożonym obiekcie lub jego części w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika,
 33. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
 34. realizacja zadań wynikających z przepisów szczególnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 35. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
 36. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 37. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 38. tworzenie i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych.

Redakcja strony - Referat Kadr rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kiszczyk Michał2017-07-28 13:05:59
 • Aktualizacja publikacji:Kiszczyk Michał2017-07-28 13:06:02
 • Wytworzenie publikacji:Kiszczyk Michał2017-07-28 13:05:59
 • Zatwierdzenie informacji:Kiszczyk Michał2017-07-28 13:05:59
Liczba odwiedzin: 2745