BIP
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 334
e-mail:

Pełnomocnik
Magdalena Gałka
tel.: (+48) 77 40 49 334
e-mail:

Zakres działań:

Do zakresu działania Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych należy koordynowanie spraw związanych z współpracą z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:

 1. bieżąca aktualizacja modelu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym aktualizacja prawa lokalnego regulującego relacje Gmina – organizacje, nadzór nad jego prawidłowym i rzetelnym stosowaniem przez podmioty zobowiązane,
 2. przygotowanie lokalnych aktów prawnych, dotyczących sektora pozarządowego, w tym rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji,
 3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 4. opracowywanie zbiorczego zestawienia do projektu budżetu Gminy w zakresie planowanych do udzielenia dotacji na realizację zadań Gminy,
 5. opracowywanie projektów lokalnych aktów prawnych dotyczących zasad udzielania dotacji,
 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a w szczególności ogłaszanie konkursów na realizację zadań Gminy, udział w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski o udzielnie dotacji, kontrola rozliczenia udzielonych dotacji pod względem formalno – rachunkowym,
 7. koordynacja wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 8. koordynacja i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Gminę we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 9. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 10. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 11. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Rejestr zmian strony Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 11:36:44
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 11:36:46
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 11:36:44
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-21 11:36:44
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2085