BIP
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień - Biuletyn Informacji Publicznej


Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 40 49 336
e-mail:

Pełnomocnik
Joanna Hołobut

tel.: (+48) 77 40 49 336
e-mail:

Zakres działań:

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień należy działanie w imieniu Burmistrza, w zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustaw: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym m.in.:

 1. podejmowanie i inicjowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz działań na rzecz zapobiegania patologiom społecznym,
 2. przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Pozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wykonywanie zadań wynikających z ww. programu oraz przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji,
 3. składanie propozycji do rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
 4. opracowywanie planów rzeczowo - finansowych dotyczących realizacji zadań, stanowiących materiał cząstkowy do projektu budżetu Gminy,
 5. realizacja i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem budżetu w zakresie przyjętych zadań,
 6. kontrola placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem zgodności sprzedaży napojów alkoholowych z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. współpraca z organami ścigania i sprawiedliwości, innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień i patologii społecznych,
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań,
 9. występowanie do sądów z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego,
 10. udział w posiedzeniach i obsługa kancelaryjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 11. nadzór nad działalnością Strzeleckiego Klubu Abstynenta w Strzelcach Opolskich oraz innymi placówkami, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 12. realizacja zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 13. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 14. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 15. prowadzenie zadań związanych z obsługą monitoringu miejskiego.

Rejestr zmian strony Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 11:36:32
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 11:36:35
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 11:36:32
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-21 11:36:32
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2365