Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 345
e-mail:

Kierownik
Adam Capała

tel.: (+48) 77 40 49 345
e-mail:

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska,
 2. realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o odpadach,
 3. koordynowanie prac nad Gminnym Programem Ochrony Środowiska, jego aktualizacją i przygotowywanie okresowych raportów z realizacji,
 4. opiniowanie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć jego stan,
 5. gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska,
 6. koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działaniami z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 7. przygotowywanie danych do opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 8. realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy - Prawo wodne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 9. realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 10. informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
 11. koordynowanie, prowadzenie spraw i sprawowanie nadzoru nad działaniami wynikającymi z ustaw o drogach i ruchu drogowym,
 12. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 13. oznakowanie pionowe i poziome dróg publicznych gminnych - okresowe przeglądy oznakowania oraz ustalenie potrzeb w tym zakresie w uzgodnieniu z zarządcami dróg i organami policji,
 14. koordynacja inwestycji sieciowych na drogach gminnych,
 15. umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic na terenie miasta i gminy,
 16. planowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
 17. realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy - Prawo energetyczne,
 18. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, w tym:
  • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne wycięcie drzew i krzewów,
  • współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w zakresie uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków oraz zarządzanie nimi,
 19. utrzymanie i kształtowanie komunalnych terenów zielonych i parków,
 20. nadzór nad gospodarką zadrzewieniową w zakresie nasadzeń i usuwania drzew,
 21. współudział w opracowywaniu koncepcji i projektów dotyczących nasadzeń zieleni na terenie miasta i gminy i ich realizacja,
 22. nadzór nad zagospodarowaniem i utrzymaniem parków,
 23. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 24. współudział przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 25. współudział przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 26. współudział w prowadzeniu spraw związanych z rekultywacją terenu w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 27. współudział w opracowywanie planów rekultywacji terenów rolnych,
 28. przygotowywanie opinii dla Burmistrza, dotyczących projektów prac geologicznych i planów ruchu zakładów górniczych,
 29. planowanie, organizacja i ocena funkcjonowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
 30. nadzór i współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów stałych i płynnych oraz eksploatacji wysypiska komunalnego i oczyszczalni ścieków,
 31. ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej obiektów infrastruktury komunalnej, będącej w zarządzie Gminy,
 32. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 33. współudział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
 34. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 35. ustalenie opłat adiacenckich związanych z budową infrastruktury technicznej,
 36. zezwolenia na zjazd na nieruchomość gminną,
 37. prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej budynków,
 38. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie nazwy nowej ulicy lub zmiany istniejącej nazwy,
 39. sporządzanie zawiadomienia o zmianie nazwy ulic lub aktualizacji numeracji porządkowej,
 40. nadawanie numeru porządkowego dla nowo wybudowanego budynku,
 41. przygotowanie umów dzierżawy nieruchomości i urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Spółkę Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich,
 42. realizacja zadań związanych z finansowaniem nabywania i zbywania majątku Gminy, w szczególności w oparciu o dokumenty przygotowane i przedłożone przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich,
 43. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 44. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 45. tworzenie i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych,
 46. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 47. przygotowywanie i realizacja zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji,
 48. realizowanie nadzoru właścicielskiego gminnych spółek w zakresie gospodarki komunalnej.

Redakcja strony - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 11:05:05
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:05:09
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:05:05
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:05:05
Liczba odwiedzin: 4100