Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 357
e-mail:

Kierownik
Henryk Czempiel

tel.: (+48) 77 40 49 357
e-mail: 

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

 1. kształtowanie i realizacja programów rozwoju gospodarczego Gminy,
 2. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów,
 3. prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych,
 4. pełnienie funkcji opiekuna inwestora,
 5. prowadzenie i aktualizowanie banku informacji o wszystkich podmiotach gospodarczych z terenu Gminy,
 6. utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości,
 7. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
 8. organizowanie wystaw, targów, misji gospodarczych promujących lokalnych przedsiębiorców,
 9. dokonywanie okresowej analizy sytuacji gospodarczej oraz rynku pracy na terenie Gminy,
 10. planowanie oraz kontrola dochodów i wydatków budżetowych w ramach zadań realizowanych przez komórkę,
 11. kontrola pracy zarządcy targowiska i inkasentów pod względem realizacji zobowiązań zawartych w umowach oraz prawidłowości poboru opłat targowych,
 12. wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych,
 13. wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 14. prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 15. przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ich weryfikacja oraz przekazywanie do CEIDG,
 16. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 17. realizacja zadań własnych Gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
 18. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających w Gminie – wydawanie zaświadczeń i decyzji w tym zakresie,
 19. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 20. prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz ewidencji tzw. innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 21. prowadzenie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na przewóz osób regulowany oraz przewóz osób taxi,
 22. organizacja imprez i wydarzeń promujących Gminę,
 23. promocja Gminy na zewnątrz,
 24. opracowywanie katalogów, folderów i innych wydawnictw promujących Gminę,
 25. gromadzenie oraz upublicznianie informacji na temat ważniejszych wydarzeń gminnych,
 26. przygotowywanie przy współudziale kierowników komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych informacji dla mediów,
 27. przygotowywanie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej Gminy,
 28. współudział w tworzeniu bazy danych na potrzeby HNS,
 29. realizowanie zadań wynikających z planów obrony cywilnej dotyczących zabezpieczenia logistycznego do przetrwania ludności w sytuacjach szczególnych,
 30. realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw,
 31. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 32. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 33. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 34. tworzenie i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych.

Redakcja strony - Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kiszczyk Michał2017-07-28 13:05:00
 • Aktualizacja publikacji:Kiszczyk Michał2017-07-28 13:05:03
 • Wytworzenie publikacji:Kiszczyk Michał2017-07-28 13:05:00
 • Zatwierdzenie informacji:Kiszczyk Michał2017-07-28 13:05:00
Liczba odwiedzin: 2781