BIP
Referat Spraw Społecznych - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Spraw Społecznych

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 40 49 323
e-mail: 

Kierownik
Monika Mickiewicz

tel.: (+48) 77 40 49 323
e-mail: 

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Spraw Społecznych należy w szczególności:

1) koordynacja spraw z zakresu polityki społecznej gminy,

2) organizacja procesu budżetu obywatelskiego,

3) opracowywanie projektów lokalnych aktów prawnych dotyczących zasad udzielania dotacji z budżetu gminy,

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,

5) prowadzenie spraw związanych z finasowaniem i dofinasowaniem z budżetu gminy zadań realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych,

6) koordynacja udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek oświaty,

7) koordynowanie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:

a) bieżąca aktualizacja modelu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym aktualizacja prawa lokalnego regulującego relacje Gmina – organizacje, nadzór nad jego prawidłowym i rzetelnym stosowaniem przez podmioty zobowiązane,

b) przygotowanie lokalnych aktów prawnych, dotyczących sektora pozarządowego, w tym rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji,

c) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

d) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a w szczególności ogłaszanie konkursów na realizację zadań Gminy, udział w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski o udzielnie dotacji, kontrola rozliczenia udzielonych dotacji,

e) koordynacja i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Gminę we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

8)   realizacja zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,

9) prowadzenie spraw związanych z obsługą monitoringu miejskiego,

10) realizacja zadań Gminy wynikających z ustaw: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym m.in.:

a) podejmowanie i inicjowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz działań na rzecz zapobiegania patologiom społecznym,

b) przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Pozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wykonywanie zadań wynikających z ww. programu oraz przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji,

c) kontrola placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem zgodności sprzedaży napojów alkoholowych z obowiązującymi przepisami prawa,

d) współpraca z organami ścigania i sprawiedliwości, innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień i patologii społecznych,

e) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań,

f) występowanie do sądów z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego,

g) udział w posiedzeniach i obsługa kancelaryjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

h) nadzór nad działalnością Strzeleckiego Klubu Abstynenta w Strzelcach Opolskich oraz innymi placówkami, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

11) realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

Rejestr zmian strony Referat Spraw Społecznych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Rus Piotr 2021-08-13 12:55:51
Aktualizacja publikacji
Rus Piotr 2021-08-13 12:55:55
Wytworzenie publikacji
Rus Piotr 2021-08-13 12:55:51
Zatwierdzenie
Rus Piotr 2021-08-13 12:55:51
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2322