BIP
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 40 49 324
e-mail:

Kierownik
Jelena Chrobak

tel.: (+48) 77 40 49 324
e-mail:

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego należy prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, a w szczególności:

 1. opracowanie procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim,
 2. opracowanie rocznych planów kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
 3. prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych zgodnie z planem i zakresem,
 4. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 5. badanie zgodności działalności, wiarygodności sprawozdań oraz ochrony zasobów,
 6. badanie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań,
 8. sporządzanie sprawozdań z przebiegu kontroli zarządczej,
 9. przeprowadzanie kontroli na zlecenie Burmistrza, upoważnionych Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika,
 10. nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych, współdziałanie z organami kontroli zarządczej i organami ścigania,
 11. współpraca z właściwą komórką organizacyjną Urzędu w zakresie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,
 12. udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji,
 13. sporządzanie okresowych raportów oraz inicjowanie rozwiązań zapewniających usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu ich w przyszłości,
 14. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 15. współpraca ze spółkami gminy przy realizacji zadań statutowych,
 16. opiniowanie, uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
 17. koordynowanie spójności działalności spółek ze strategią Gminy, budżetem oraz Wieloletnia Prognozą Finansową i Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy, w tym podejmowanie decyzji merytorycznych odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia udziałów Gminy w spółkach, włącznie z przedłożeniem do biura obsługującego Radą Miejską projektów uchwał w przedmiotowych sprawach,
 18. uzyskiwanie kwartalnej informacji o wynikach ekonomiczno – finansowych spółek,
 19. uzyskanie rocznych sprawozdań finansowych, celem ich zatwierdzenia przez zgromadzenia wspólników lub wlane zgromadzenie,
 20. dokonywanie analizy i oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek poprzez interpretację wskaźników finansowych (m.in. wskaźników rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia).

Rejestr zmian strony Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:09:37
Aktualizacja publikacji
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:09:39
Wytworzenie publikacji
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:09:37
Zatwierdzenie
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:09:37
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1818