BIP
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Marka Prawego 21, Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 54 65 354
e-mail:

Kierownik
Jacek Kusidło

tel.: (+48) 77 54 65 354
e-mail:

Zakres działań:

 1. realizacja zadań z zakresu działalności samorządów wiejskich i gospodarki rolnej,
 2. nadzór merytoryczny nad gospodarką finansową sołectw w ramach budżetu Gminy, na podstawie zatwierdzonych planów wydatków przez samorządy wiejskie,
 3. przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz udział w zebraniach, organizacja narad z udziałem sołtysów, przeprowadzanie konsultacji w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych sołectw,
 4. nadzór nad realizacją programów związanych z odnową wsi, współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami obejmującymi swym działaniem obszary wiejskie,
 5. koordynacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic w sołectwach,
 6. realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg dojazdowych do pól,
 7. nadzór nad gospodarką w lasach gminnych,
 8. realizacja zadań gminy w zakresie prawa łowieckiego, w tym opiniowanie planów łowieckich i współpraca z kołami łowieckimi,
 9. realizacja zadań gminy związanych z ochroną zwierząt, w tym współpraca z Inspekcją Weterynaryjną oraz organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody, oraz prowadzenie konsultacji i obsługa zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych
 10. podejmowanie działań określonych przepisami szczególnymi w sytuacjach wystąpienia wścieklizny i innych chorób zakaźnych zwierząt,
 11. obsługa komisji wojewody z terenu gminy Strzelce Opolskie ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
 12. współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie nadzoru, konserwacji i eksploatacji cieków wodnych, a także realizacja zadań związanych z utrzymaniem rowów gminnych oraz koordynacja działań melioracyjnych,
 13. egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących roślin objętych zakazem uprawy,
 14. udział w realizacji obowiązków gminy w zakresie rekultywacji terenu w związku z ochroną gruntów rolnych i leśnych oraz opiniowanie prac geologicznych i górniczych na potrzeby Burmistrza,
 15. współdziałanie w organizowaniu akcji ostrzegawczych i ratowniczych w sytuacjach wystąpienia powodzi i innych klęsk żywiołowych,
 16. poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i stażu pracy w gospodarstwie rolnym,
 17. realizacja zadań gminy w zakresie kontroli zawarcia obowiązkowych ubezpieczeń,
 18. udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu spisów rolnych,
 19. opracowywanie danych statystycznych i prognoz z zakresu gospodarki rolnej i ochrony środowiska,
 20. koordynacja prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
 21. koordynowanie prac nad gminnymi programami proekologicznymi w tym m.in. Gminnym Programem Ochrony Środowiska oraz udział w pracach nad ponadregionalnymi programami środowiskowymi,
 22. nadzór nad ochroną przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz nadzór nad gminną gospodarką zadrzewieniową,
 23. nadzór i współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów płynnych, ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola przyłączy kanalizacyjnych,
 24. realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a tym informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
 25. opiniowanie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć jego stan oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
 26. gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska,
 27. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji poprawiających stan środowiska udzielanych z budżetu Gminy i z pozyskanych środków zewnętrznych dla innych podmiotów,
 28. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 29. przygotowywanie i realizacja zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji,
 30. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 31. współudział w tworzeniu i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych,
 32. współudział w tworzeniu bazy danych na potrzeby HNS i zarządzania kryzysowego.

Rejestr zmian strony Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2021-07-09 13:07:58
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2021-07-09 13:08:11
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2021-07-09 13:07:58
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2021-07-09 13:07:58
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 147