Oświadczenia majątkowe za rok 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej


Oświadczenia majątkowe za rok 2004

Zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,(...) kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym".

Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Inne informacje które muszą być zawarte w oświadczeniu majątkowym, a także terminy składania oświadczeń, odpowiedzialność karna czy zasady prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane są w art. 24e - 24m.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Maria Feliniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Feliniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
2017-07-12 09:21
Kozołup Marek
1.07MB
Czesław Michalak - Kierownik Miejskiego Zakładu Cmentarnego Czesław Michalak - Kierownik Miejskiego Zakładu Cmentarnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
2017-07-12 09:20
Kozołup Marek
894.96KB
Jan Cholewa - Prezes Zarządu PUKiM Sp. z o.o. Jan Cholewa - Prezes Zarządu PUKiM Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
2017-07-12 09:20
Kozołup Marek
1.12MB
Józef Sus - Wiceprezes Zarządu PUKiM Sp. z o.o. Józef Sus - Wiceprezes Zarządu PUKiM Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2017-07-12 09:19
Kozołup Marek
1.02MB
Andrzej Jarzembowski - Prezes Zarządu SWiK Sp. z o.o. Andrzej Jarzembowski - Prezes Zarządu SWiK Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
2017-07-12 09:19
Kozołup Marek
1.01MB
Marian Waloszyński - Wiceprezes Zarządu SWiK Sp. z o.o. Marian Waloszyński - Wiceprezes Zarządu SWiK Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
2017-07-12 09:19
Kozołup Marek
1.1MB
Marian Waloszyński - Wiceprezes Zarządu SWiK Sp. z o.o. Marian Waloszyński - Wiceprezes Zarządu SWiK Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
2017-07-12 09:18
Kozołup Marek
1.04MB
Józef Kampa - Dyrektor GZOiW Józef Kampa - Dyrektor GZOiW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
2017-07-12 09:18
Kozołup Marek
1.17MB

Redakcja strony - Oświadczenia majątkowe za rok 2004 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-07-12 09:16:23
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-07-12 09:17:36
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-07-12 09:17:30
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-07-12 09:17:30
Liczba odwiedzin: 1074