Referat Ewidencji Ludności - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Ewidencji Ludności

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 364, 77 40 49 365
e-mail:

Kierownik
Barbara Malawska

tel.: (+48) 77 40 49 364
e-mail:

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Ewidencji Ludności należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych w formie papierowej i elektronicznej w aplikacji „Źródło”,
 2. prowadzenie dokumentacji papierowej związanej z dowodami osobistymi,
 3. przyjmowanie spersonalizowanych dowodów osobistych z Centrum Personalizacji Dowodów,
 4. prowadzenie Rejestru Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych,
 5. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 6. realizacja zleceń z innych gmin  w aplikacji „Źródło” w zakresie usuwania niezgodności w danych dowodu osobistego,
 7. realizacja zleceń z USC w zakresie rejestracji terminu ważności dowodu osobistego w związku ze zmianą danych osobowych,
 8. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz wydawanie zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację,
 9. występowanie o nadanie nr PESEL w związku z wydaniem dowodu osobistego obywatelom polskim zamieszkałym poza granicami kraju,
 10. pośrednictwo w wydawaniu i doręczaniu dowodów osobistych osobom przebywającym w zakładach karnych,
 11. domach pomocy społecznej oraz innym, przebywającym na terenie Gminy Strzelce Opolskie,
   prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
 12.  współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 13. ochrona danych osobowych poprzez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną bądź przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
 14. rejestracja danych o miejscu pobytu stałego i czasowego w aplikacji „Żródło”,
 15. prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców w aplikacji wspierającej,
 16. występowanie o nadanie nr PESEL do właściwego ministra na podstawie odrębnych przepisów,
 17. usuwanie niezgodności oraz realizacja zleceń w aplikacji „Źródło”,
 18. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 19. wydawanie zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację (rejestr mieszkańców, archiwalne księgi meldunkowe),
 20. sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
 21. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 22. przygotowanie rocznego sprawozdania o pobycie czasowym do GUS,
 23. sporządzanie meldunków i raportów do  organu nadzoru,
 24. przygotowywanie innych wykazów na wniosek z rejestru mieszkańców,
 25. zawiadomienia do WKU o zmianie pobytu stałego i pobytu czasowego,
 26. współudział w przygotowywaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,
 27. współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu spisów ludności,
 28. prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 29. sporządzanie kwartalnych meldunków do Krajowego Biura Wyborczego,
 30. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach z zakresu obowiązku meldunkowego, dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych,
 31. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 32. potwierdzanie profilu zaufanego elektronicznej platformy e-PUAP,
 33. tworzenie i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych.

Redakcja strony - Referat Ewidencji Ludności rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3114