Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 366
e-mail:

Kierownik
Katarzyna Dynak

tel.: (+48) 77 40 49 366
e-mail:

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

  1. współpraca przy aktualizacji i ewaluacji strategii rozwoju gminy oraz tworzenie, aktualizacja i ewaluacja innych programów i planów niezbędnych do pozyskiwania środków zewnętrznych,
  2. koordynowanie opracowywania dokumentów programowych rozwoju Gminy,
  3. monitorowanie zmian programów operacyjnych, w tym europejskich i krajowych funduszy pomocowych,
  4. analiza możliwości pozyskania zewnętrznych środków pomocowych oraz pożyczek  na realizację zadań własnych Gminy,
  5. działania związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem zewnętrznych środków pomocowych oraz pożyczek na  realizację zadań własnych Gminę,
  6. współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego w zakresie wdrażania i realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  7. zadania wynikające z monitorowania realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł europejskich i krajowych,
  8. koordynowanie realizacji zadań związanych z uczestnictwem Gminy w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim,
  9. koordynowanie realizacji projektów związanych z uczestnictwem Gminy w Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny,
  10. pozyskiwanie i rozpowszechnianie aktualnych informacji na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym europejskich i krajowych funduszy pomocowych,
  11. współpraca z urzędami oraz organizacjami zajmującymi się sprawami integracji europejskiej,
  12. nadzór merytoryczny nad wykorzystywaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
  13. udział w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
  14. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

Redakcja strony - Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 11:38:58
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:39:02
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:38:58
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:38:58
Liczba odwiedzin: 1007