BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XXI Sesja Rady Miejskiej - 26.03.2020 r.

Data publikacji: 2020-03-19

Ważne do:

Obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 26 marca 2020 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.

Uchwała Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego.

Uchwała Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia warunków całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie okresowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2020 roku.

Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nieujęcia budowy obejścia drogowego miasta Strzelce Opolskie w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu pn.: „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”.

Uchwała Nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy.

 

 

 

Nagranie XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2020 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019 - 2022.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
2020-04-09 12:11 Tacica Bernadetta 1.52MB
{format} Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2020 za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
2020-04-09 12:09 Tacica Bernadetta 12.71MB
{format} Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywani Problemów Bezdomność w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 - 2020 za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
2020-04-09 12:08 Tacica Bernadetta 3MB
{format} Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 753
2020-04-09 12:07 Tacica Bernadetta 4.94MB
{format} Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 595
2020-04-09 12:07 Tacica Bernadetta 11.42MB
{format} Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
2020-04-09 12:06 Tacica Bernadetta 461.65KB
{format} Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
2020-04-09 12:06 Tacica Bernadetta 0.93MB
{format} Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
2020-04-09 12:05 Tacica Bernadetta 832.14KB
{format} Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 464
2020-04-09 12:04 Tacica Bernadetta 290.1KB
{format} Protokół z sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
2020-04-09 11:59 Tacica Bernadetta 1.03MB
{format} Odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniej sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
2020-04-01 12:58 Tacica Bernadetta 129.65KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
2020-04-01 12:48 Tacica Bernadetta 0.92MB
{format} Sprawozdanie burmistrza z okresu między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
2020-04-01 12:47 Tacica Bernadetta 3.2MB
{format} Porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
2020-03-19 13:14 Burkacka Krystyna 573.96KB
{format} Druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
2020-03-19 13:15 Burkacka Krystyna 1.45MB
{format} Druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
2020-03-19 13:16 Burkacka Krystyna 409.37KB
{format} Druk nr 3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
2020-03-19 13:17 Burkacka Krystyna 0.92MB
{format} Druk nr 4.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
2020-03-19 13:17 Burkacka Krystyna 659.32KB
{format} Druk nr 5.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
2020-03-19 13:18 Burkacka Krystyna 2.7MB
{format} Druk nr 6.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
2020-03-19 13:18 Burkacka Krystyna 295.86KB
Liczba odwiedzin: 676925