BIP
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z 2 kopiami mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej w tej samej skali

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Biuro Architekta Miejskiego
pokój 25
tel. 77 404 93 47
tel. 77 404 93 44
e-mail:

Biuro Architekta Miejskiego, pok. 25

Termin załatwienia odpowiedzi:

Z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji z właściwymi organami termin wydania decyzji może sięgać do 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do wykonywania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Opłata skarbowa

Zwolnienie od opłaty skarbowej min. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

  • Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 zł
  • Opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 50 zł
  • Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) 17 zł
Tryb odwoławczy:

Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego

Inne wskazówki, uwagi:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy wyłącznie inwestycji i działań o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

art.50, art.51 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

Rejestr zmian strony Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 12:56:39
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:32:37
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:32:34
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:32:34
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1784