Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku.

Data publikacji: 2013-02-21

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2013-02-22
Termin odwołania: 2013-03-11

Nr A.6733.1.2013

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza nr 10, występujących przez pełnomocnika: Panią Grażynę Kawczyńską, Przedsiębiorstwo Projektowania „BIPROMAG-1” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Toszecka nr 99,

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i towarzyszącą infrastrukturą, w tym budowie dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Osiek oraz budowie tranzytowego rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z miejscowości Osiek do miejscowości Kadłub, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 813, 925, 249, 913, 315/7, 315/4, 315/3, 915, 715/3, 715/4, 914, 912, 710/2, 710/1, 666, 683/1, 684/1, 675/3, 535, 606, 643, 605 (budowa przepompowni), 607, 610, 690/7, 690/8 (budowa przepompowni), 295/7, 295/3 i 295/5 – obręb Osiek.
W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski (informacja pod telefonem nr: 77 4049343, 77 4049347 w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 22 lutego 2013r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Liczba odwiedzin: 54652