Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich - Farska Kolonia

Data publikacji: 2015-10-07

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-10-09
Termin odwołania: 2015-10-24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ,
że została wydana na rzecz:

Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca nr 1,
decyzja nr 1/2015, znak sprawy A.6733.1.2015 z dnia 06.10.2015 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (na działce ozn. nr ewid. gruntu 853) i
  • budowie sieci wodociągowej,

przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Osieckiej (droga powiatowa nr 1804 O, Farska Kolonia) w Strzelcach Opolskich na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 607/9, 853, 884 i 887/1.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 9 października 2015 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Liczba odwiedzin: 65722