Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku

Data publikacji: 2013-04-29

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2013-04-30
Termin odwołania: 2013-05-15


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267),

zawiadamia się,
że została wydana na rzecz:

Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Mickiewicz nr 10,

decyzja nr 2/2013 z 15.04.2013r., znak sprawy A.6733.1.2013, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i towarzyszącą infrastrukturą, w tym budowie dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Osiek oraz budowie tranzytowego rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z miejscowości Osiek do miejscowości Kadłub, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 813, 925, 249, 913, 315/7, 315/4, 315/3, 915, 715/3, 715/4, 914, 912, 710/2, 710/1, 666, 683/1, 684/1, 675/3, 535, 606, 643, 605 (budowa przepompowni), 607, 610, 690/7, 690/8 (budowa przepompowni), 295/7, 295/3 i 295/5 - obręb Osiek.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzianach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 30.04.2013r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Liczba odwiedzin: 54653