Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2016-10-20

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-10-21
Termin odwołania: 2016-11-05

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ

o wydaniu na rzecz:

  • Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Zamkowa 2,
    decyzji Nr 5/2016, znak sprawy A.6733.7.2016 z dnia 18 października 2016 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
    • budowie kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Strzelcach Opolskich,
      przewidzianej do realizacji na działce ozn. nr ewid. gruntu 3569/3 położonej przy ul. Gogolińskiej 24 w Strzelcach Opolskich.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Akta sp

rawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 października 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Obwieszczenie o wydaniu decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
2017-07-18 12:19
Kozołup Marek
229.99KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Obwieszczenie o wydaniu decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
2017-07-18 12:19
Kozołup Marek
159.19KB
Liczba odwiedzin: 56965