Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa linii kablowej 15 kV Strzelce - Tarnów od projektowanego słupa nr 6 do projektowanego słupa nr 7 - Szymiszów

Data publikacji: 2016-06-13

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-06-17
Termin odwołania: 2016-07-02

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

ZAWIADAMIA SIĘ,

że została wydana na rzecz:

  • TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Opolu, ul. Ludwika Waryńskiego 1, 45-047 Opole,
    Decyzja Nr 2/2016, znak sprawy A.6733.2.2016, z dnia 10 czerwca 2016 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
    • budowie linii kablowej 15 kV Strzelce – Tarnów od projektowanego słupa nr 6 do projektowanego słupa nr 7 w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej modernizacji linii napowietrznej 15 kV Strzelce – Tarnów odcinek: słup nr 1 – Szymiszów Wapienniki (Gmina Strzelce Opolskie)”,
      przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 408/1, 418, 473, 476 i 516 położonych w miejscowości Szymiszów.

Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (Biuro Architekta Miejskiego, II piętro, pokój nr 24 lub 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 czerwca 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2017-07-18 14:18
Kozołup Marek
286.77KB
Liczba odwiedzin: 54700