Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 315 PE od miejscowości Strzelce Opolskie do SAG przy ul. Europejskiej w miejscowości Olszowa, gmina Ujazd - Strzelce Opolskie, droga wojewódzka DW 426

Data publikacji: 2016-03-31

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-04-01
Termin odwołania: 2016-04-16

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

ZAWIADAMIA SIĘ,

że została wydana na rzecz:

  • Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze,
    Decyzja Nr 1/2016, znak sprawy A.6733.1.2016 z dnia 30 marca 2016 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
    • budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 315 PE w ramach zadania: „Budowa sieci gazowej śr/c DN 315 PE od m. Strzelce Opolskie do SAG w m. Olszowa ul. Europejska, gm. Ujazd”,
      przewidzianej do realizacji na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 1999/1 w Strzelcach Opolskich, w drodze wojewódzkiej DW 426 (Strzelce Opolskie – Olszowa).

Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (Biuro Architekta Miejskiego, II piętro, pokój nr 24 lub 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 1 kwietnia 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2017-07-18 14:37
Kozołup Marek
279.18KB
Liczba odwiedzin: 54699