Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka sieci wodociągowej w Szymiszowie

Data publikacji: 2016-10-10

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-10-14
Termin odwołania: 2016-10-29

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ

o wydaniu na rzecz:

  • Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10,
    decyzji Nr 4/2016, znak sprawy A.6733.3.2016 z dnia 10 października 2016 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
    • budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami oraz studnią pomiarową Rożniątów - Szymiszów, w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji wodociągowych w Strzelcach Opolskich”,
      przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu 919 i 925 położonych w Szymiszowie.


Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.


Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 14 października 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka sieci wodociągowej w Szymiszowie Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka sieci wodociągowej w Szymiszowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2017-07-18 13:11
Kozołup Marek
159.19KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka sieci wodociągowej w Szymiszowie Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka sieci wodociągowej w Szymiszowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
2017-07-18 13:11
Kozołup Marek
247.34KB
Liczba odwiedzin: 56963