Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa przyłącza elektroenergetycznego i słupowej stacji transformatorowej do obiektów tartaku w Grodzisku, ul. Główna 80

Data publikacji: 2015-11-13

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-11-17
Termin odwołania: 2015-12-01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamia się,
że została wydana na rzecz:

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,
decyzja Nr 2/2015, znak sprawy A.6733.2.2015 z dnia 09.11.2015 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:

  • kablowego przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia od stanowiska słupowego nr 7 (typ P-12BSW) do nowoprojektowanej słupowej stacji transformatorowej,
  • słupowej stacji transformatorowej SN/nN (na działce ozn. nr ewid. gruntu 13),kablowej sieci 0,4 kV biegnącej od nowoprojektowanej stacji transformatorowej do budynków użytkowych,
  • wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej o napięciu 0,4 kV od słupa b/n (typ ON-10,5/12E) do słupa b/n (typ Po-10dr),
  • przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Głównej nr 80 w Grodzisku, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 12, 13, 15, 16, 18 i 23.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 listopada 2015 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa przyłącza elektroenergetycznego i słupowej stacji transformatorowej do obiektów tartaku Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa przyłącza elektroenergetycznego i słupowej stacji transformatorowej do obiektów tartaku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2017-07-18 13:12
Kozołup Marek
315.39KB
Liczba odwiedzin: 50406