Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Dolnej

Data publikacji: 2017-01-17

Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Zawiadamia się o wydaniu na rzecz:

Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10, decyzji Nr 2/2017, znak sprawy A.6733.9.2016 z dnia 10 stycznia 2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Ligota Dolna, ramach zadania „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Ligota Dolna”,

przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 70, 145, 74/2, 139, 129, 126/2, 25, 27, 69, 55/48, 55/26, 55/33, 125, 56/1, 55/43, 55/44, 55/46, 55/47, 57/2, 124/2, 55/7 i 134.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 20 stycznia 2017 r.,

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

termin odwołania 4.02.2017

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
2017-07-18 11:05
Kozołup Marek
159.9KB
Liczba odwiedzin: 57736