Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa suszarni osadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2016-10-10

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-10-14
Termin odwołania: 2016-10-29

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ

o wydaniu na rzecz:

 • Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10,
  decyzji Nr 3/2016, znak sprawy A.6733.4.2016 z dnia 3 października 2016 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:
  • dwóch hal słonecznej suszarni osadów,
  • budynku stacji odwadniania osadów,
  • budynku ciepłowni z pompami ciepła oraz stacją dmuchaw,
  • zbiornika buforowego osadu,
  • osadników wtórnych,
  • pompowni sanitarnej i odcieków procesowych,
  • komory pomiarowej,
   wraz z budową placów manewrowych, dróg dojazdowych, ciągów pieszych oraz pompowni i sieci technicznych niezbędnych do funkcjonowania i komunikacji pomiędzy obiektami oczyszczalni w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich”, przewidzianej do realizacji na częściach działek ozn. nr ewid. gruntu 1028/3 i 1028/2 położonych w Strzelcach Opolskich.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25) w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 14 października 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa suszarni osadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa suszarni osadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2017-07-18 13:05
Kozołup Marek
162.32KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa suszarni osadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa suszarni osadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2017-07-18 13:04
Kozołup Marek
280.49KB
Liczba odwiedzin: 56878