Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa wiaty na terenie boiska sportowego w Błotnicy Strzeleckiej

Data publikacji: 2014-03-20

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-03-21
Termin odwołania: 2014-04-04

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamia się,
że została wydana na rzecz:

Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca nr 1,
decyzja nr 1.2014 z 18.03.2014r., znak sprawy A.6733.2.2014, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu terenu, ustawieniu dwóch wiat systemowych i piłko-chwytów na terenie boiska sportowego na działce ozn. nr ewid. gruntu 448 w Błotnicy Strzeleckiej.
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzianach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21.03.2014r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Liczba odwiedzin: 57735