Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa odcinka kolektora ścieków sanitarnych DN 800 mm w rejonie skrzyżowania ul. Osieckiej i ul. Zakładowej

Data publikacji: 2013-03-01

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2013-03-04
Termin odwołania: 2013-03-18

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamia się, 
że została wydana na rzecz:

Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza nr 10,

decyzja nr 1/2013 z 26.02.2013r., znak sprawy A.6733.4.2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie odcinka kolektora ścieków sanitarnych DN 800 mm w rejonie skrzyżowania ul. Osieckiej i ul. Zakładowej, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 466/2, 466/1, 467, 468, 469 i 470 w Strzelcach Opolskich, w ramach zadania inwestycyjnego „przebudowa kolektora ściekowego DN 800/600 mm od skrzyżowania ulic Osiecka i Leśna do miejskiej oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzianach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 04.03.2013r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Liczba odwiedzin: 54650