Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - szatnia w Rozmierce

Data publikacji: 2009-10-28

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia z 07.09.2009r. (data wpływu do tut. organu 11.09.2009r.) Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Op., Plac Myśliwca nr 1, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku szatni sportowej na terenie istniejącego boiska sportowego, przewidzianej do realizacji w Rozmierce przy ul. Szkolnej, na działce ozn. nr ewid. gruntu 15 z k.m. 1,

zawiadamia sie,

że została wydana na rzecz Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Op., Plac Myśliwca nr 1, decyzja nr 4/09 z 28.10.2009r., znak sprawy A.73311/6/ 09, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie budynku szatni sportowej na terenie istniejącego boiska sportowego,
przewidzianej do realizacji w Rozmierce przy ul. Szkolnej, na działce ozn. nr ewid. gruntu 15 z k.m. 1,

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 02.11.2009r.

Liczba odwiedzin: 56971