Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne - budowa czterech elektrowni wiatrowych w Rożniatowie.

Data publikacji: 2012-05-29

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2012-05-29
Termin odwołania: 2012-06-16
Nr A.6733.2.2012 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że została wydana decyzja Nr A.6733.2.2012 z dnia 14.05.2012r. umarzająca postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 21.02.2011r. na wniosek z dnia 18.02.2011r. (data wpływu do tut. organu 21.02.2011r., uzupełnienie wniosku: 23.12.2011r., 28.12.2011r., 17.01.2012r.) Ploch & Koik Spółka z o.o., Spółka Komandytowa, 47-113 Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 8, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda, o wysokości masztu 100 m i wysokości całkowitej 150 m, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 826, 827, 828, 1170, 952, 954, 1171, 957 i 958, z k.m.3 w Rożniątowie, jako bezprzedmiotowe.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 01.06.2012r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Liczba odwiedzin: 89130