Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - wodociag tranzytowy z Warmątowic do Błotnicy Strzeleckiej

Data publikacji: 2010-01-13

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2010-01-15
Strzelce Opolskie 2010-01-12

Nr A.73311/8/09

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2009r. (data wpływu do tut. organu 22.09.2009r.) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Op., ul. Mickiewicza nr 10, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu tranzytowego z Warmątowic do Błotnicy Strzeleckiej, przewidzianej do realizacji w Błotnicy Strzeleckiej na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 146/2 z k.m. 1, 245, 243/1, 244, 242, 252/21 i 251 z k.m. 2 i Warmątowicach na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 165, 333, 355 z k.m. 2,

zawiadamia się,

że została wydana na rzecz Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Op., ul. Mickiewicza nr 10, decyzja nr 5/09 z 30.12. 2009r., znak sprawy A.73311/8/09, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie wodociągu tranzytowego z Warmątowic do Błotnicy Strzeleckiej,

przewidzianej do realizacji w Błotnicy Strzeleckiej na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 146/2 z k.m. 1, 245, 243/1, 244, 242, 252/21 i 251 z k.m. 2 i Warmątowicach na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 165, 333, 355 z k.m. 2.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 15.01.2010r.

Liczba odwiedzin: 56968