Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej w Jędryniach

Data publikacji: 2017-02-15

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków (na działce ozn. nr ewid. gruntu 188, obręb Rozmierka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. elektroenergetycznym kablem zasilającym i słupem oświetleniowym, przewidzianej do realizacji w miejscowościach:

  • Jędrynie w pasie drogowym ul. Dębowej, ul. Zielonej, ul. Krótkiej, ul. Polnej i drogi powiatowej Nr 1821 O, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 150, 59, 58, 149, 129, 39, 128 i 94,
  • Rozmierka w pasie drogowym ul. Strzeleckiej i drogi powiatowej Nr 1821 O, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 937, 945 i 188.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (Biuro Architekta Miejskiego, II piętro, pokój nr 25, informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344, w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 15 lutego 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa sieci kanalizacyjnej w Jędryniach Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa sieci kanalizacyjnej w Jędryniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
2017-07-18 10:49
Kozołup Marek
61.03KB
Liczba odwiedzin: 63197