Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa: kanalizacji sanitarnej i sici wodociągowej w rejonie ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich - Farska Kolonia

Data publikacji: 2015-09-17

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-09-18
Termin odwołania: 2015-10-05

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (na działce ozn. nr ewid. gruntu 853) i budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Osieckiej (droga powiatowa nr 1804 O, Farska Kolonia) w Strzelcach Opolskich na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 607/9, 853, 884 i 887/1.
Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca nr 1 (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 września 2015 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Liczba odwiedzin: 62228