Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku

Data publikacji: 2013-04-03

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2013-04-04
Termin odwołania: 2013-04-12

NR A.6733.1.2013

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art.10 § 1 i art.81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i towarzyszącą infrastrukturą, w tym budowie dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Osiek oraz budowie tranzytowego rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z miejscowości Osiek do miejscowości Kadłub, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 813, 925, 249, 913, 315/7, 315/4, 315/3, 915, 715/3, 715/4, 914, 912, 710/2, 710/1, 666, 683/1, 684/1, 675/3, 535, 606, 643, 605 (budowa przepompowni), 607, 610, 690/7, 690/8 (budowa przepompowni), 295/7, 295/3 i 295/5 - obręb Osiek.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca nr 1 (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 4 kwietnia 2013r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Liczba odwiedzin: 54803