Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa suszarni osadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2016-09-14

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-09-16
Termin odwołania: 2016-10-01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:

 • dwóch hal słonecznej suszarni osadów,
 • budynku stacji odwadniania osadów,
 • budynku ciepłowni z pompami ciepła oraz stacją dmuchaw,
 • zbiornika buforowego osadu,
 • osadników wtórnych,
 • pompowni sanitarnej i odcieków procesowych,
 • komory pomiarowej,
  wraz z budową placów manewrowych, dróg dojazdowych, ciągów pieszych oraz pompowni i sieci technicznych niezbędnych do funkcjonowania i komunikacji pomiędzy obiektami oczyszczalni w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich”,
  przewidzianej do realizacji na działce ozn. nr ewid. gruntu 1028/3 i części działki ozn. nr ewid. gruntu 1028/2, położonych w Strzelcach Opolskich.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 25, w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 16 września 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2017-07-18 13:41
Kozołup Marek
289.23KB
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2017-07-18 13:41
Kozołup Marek
163.12KB
Liczba odwiedzin: 56886