Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa wiaty na terenie boiska sportowego w Błotnicy Strzeleckiej

Data publikacji: 2014-03-05

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-03-07
Termin odwołania: 2014-03-10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art.10 § 1 i art.81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu terenu, ustawieniu dwóch wiat systemowych i piłko-chwytów na terenie boiska sportowego na działce ozn. nr ewid. gruntu 448 w Błotnicy Strzeleckiej.
Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca nr 1 (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 7 marca 2014r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Liczba odwiedzin: 56889