Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa odcinka drogi krajowej nr 94 i zjazdu na drogę transportu rolnego w Szymiszowie

Data publikacji: 2014-03-20

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-03-21
Termin odwołania: 2014-03-28

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art.10 § 1 i art.81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie odcinka drogi krajowej nr 94 Opole – Strzelce Opolskie w km 211 + 675 do km 212 + 019 w zakresie poszerzenia jezdni (budowy pasu lewoskrętu) oraz przebudowie zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny na drogę transportu rolnego w Szymiszowie (dojazd do działalności wydobywczej na złożu wapieni triasowych „Szymiszów”) na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 492/1, 952/1, 953/1, 942/1, 493/1, 493/2, 483/6, 483/7, 491/1, 491/2 – obręb Szymiszów.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca nr 1 (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 marca 2014r.

 BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Liczba odwiedzin: 57739